hourouki replied to your photo

đẹp nớ sáng nớ xanh chuối kìa

xanh bình thường thôi mà chỉnh màu mạnh quá nó ra xanh chuối đó (◡‿◡✿)